close menu

Quan Hệ Cổ Đông

Công bố thông tin về việc hồi tố số liệu năm 2015 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016