close menu

Về Garmex

Cơ Cấu Tổ Chức
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
Khối PTSP & Kỹ Thuật
Khối Sản Xuất
Đảm Bảo Chất Lượng
Khối Cải Tiến
Khối Nội Chính
Khối Kinh Doanh
Tài Chính Kế Toán
Các Phòng Ban Nghiệp Vụ Khác
Hệ Thống Các Công Ty Thành Viên